Ročník 2015 - Pravidla pro účast

Článek obsahuje pravidla poeventové hry.

Účast, registrace, poplatek

 1. Účast na hře podléhá registraci. Po zaplnění dostupných míst (vyhlášení stop stavu) je možné se registrovat pouze na místa náhradníků.
 2. Hry se může zúčastnit maximálně 20 dvojčlenných týmů. Organizátoři si vyhrazují právo podle svého vlastního uvážení případně rozšířit tento počet o náhradníky v pořadí podle registrace.
 3. Registrace se bude provádět formou logu Will attend. Na jiné způsoby nebude brán zřetel. Registrace je zahájena v okamžiku publikace eventu.
 4. O pořadí přihlášky rozhoduje pořadí logu pod listingem (čas zaslání). Do logu zřetelně napište, že se hlásíte k účasti ve hře a pokud možno uveďte přezdívky obou členů týmu.
 5. Zrušení registrace se provede formou logu Write note. Na jiné způsoby nebude brán zřetel.
 6. V listingu bude průběžně aktualizována tabulka se seznamem registrovaných týmů a případných náhradníků.
 7. Za účast na hře je vybírán poplatek 30 Kč za celý tým. Poplatek se vybírá v hotovosti na startu v průběhu konání doprovodného eventu.
 8. Vlastní start hry je proveden v okamžiku ukončení doprovodného eventu.
 9. Pokud v okamžiku startu bude připraveno méně než 20 týmů, umožní organizátoři startovat přítomným z řad zaregistrovaných náhradníků.
 10. Pokud se registrovaný tým dostaví až po čase startu závodu, pak pokud odstartovalo méně než 20 týmů a organizátoři budou ještě přítomni, bude mu umožněno odstartovat. Je nutné si však uvědomit, že ztracený čas mu nebude nijak nahrazen.
 11. Hra se koná za každého počasí.
 12. Případné další instrukce nebo změny pravidel budou před konáním hry realizovány formou logu Announcement pod listingem.
Camera

Povinné vybavení

 1. Každý tým musí mít u sebe telefon nebo tablet, příp. jiné zařízení s fotoaparátem a datovým tarifem (tj. musí být schopen přístupu na internet).
 2. V přístroji musí být naistalován program WhatsApp, který se bude používat pro komunikaci mezi týmy a organizátory. Program WhatsApp je možné nainstalovat zdarma a zdarma je také 1 rok provozu, takže hráčům tímto nevzniknou žádné dodatečné náklady.
 3. Každý tým bude komunikovat pouze pomocí jednoho telefonního čísla, které na startu sdělí organizátorům. Bude proto důležité si zajistit, aby přístroj s tímto číslem vydržel v provozu po celou dobu trvání hry. Není však podmínkou, aby byl po celou tuto dobu online.
Camera

Cíl hry, vítěz, ceny

 1. Cílem hry je ve stanoveném čase získat co nejvíce bodů identifikováním objektů nebo míst uvedených v zadání, vyfocením se u nich a zasláním fotografie prostřednictvím aplikace WhatsApp na telefon organizátorů.
 2. Celkové pořadí hry se určí podle počtu získaných bodů za správně zaslané fotografie + xTF (viz níže).
 3. V případě rovnosti bodů rozhodne dřívější čas doručení poslední fotografie týmu na telefon organizátorů.
 4. Týmy na prvních třech místech obdrží drobné dárky.
 5. Všichni účastníci hry obdrží diplom a pamětní CWG. Tato CWG je možné získat pouze účastí ve hře, nelze si je koupit.
Camera

Princip hry

 1. Po zaplacení poplatku obdrží tým lístek se startovním číslem.
 2. V okamžiku startu mu organizátor vymění lístek za obálku, ve které bude zadání a karta se speciálním identifikačním kódem.
 3. Zadání bude obsahovat 25 fotografií. Úkolem týmu je poznat, o jaký objekt nebo místo v Praze se jedná, dostavit se k němu a podle následujících pravidel jej vyfotografovat a zaslat organizátorům.
 4. Týmy mohou objekty a místa navštěvovat v libovolném pořadí.
 5. Po Praze se mohou týmy pohybovat libovolným způsobem. Rozdělení týmu není zakázáno, pozor však na nutnost dodržet všechna ostatní pravidla.
 6. Fotografie musí být pořízena z přibližně stejného místa jako v zadání. Není však nutné se snažit pořídit „kopii“ fotografie ze zadání, ale vyfotit konkrétní objekt nebo místo tak, aby se daly jednoznačně identifikovat.
 7. Fotografii je nutné pořídit tak, aby na ní byl vidět jak objekt (místo), tak alespoň jeden člen týmu, který bude držet kartu s identifikačním kódem tak, aby byl na fotografii čitelný.
 8. Prostřednictvím aplikace WhatsApp následně zašle zprávu na telefonní číslo ogranizátorů, které bude uvedeno v zadání. Zpráva musí obsahovat číslo podle zadání, název nebo jednoznačný popis objektu či místa (alternativně uvést GPS pozice fotografa) a pořízenou fotografii.
 9. Zprávy je nutné zasílat výhradně prostřednictvím WhatsApp, na zprávy zaslané jiným způsobem (např. MMS, e-mail) nebude brán zřetel.
 10. Na fotografie, které nebudou splňovat stanovené podmínky, bude nahlíženo, jako kdyby vůbec nebyly odeslány.
 11. Za každou správnou fotografii obdrží tým 1 bod.
 12. U každého objektu (místa) je stanovena prémie +4 body navíc za FTF. Tu může získat pouze jeden tým, a to ten, který odešle fotografii konkrétního místa nebo objektu jako první. Obdobně bude stanovena prémie +3 body za STF a +2 body za TTF. První tým tedy může za jeden objekt (místo) získat 5 bodů, druhý tým 4 body, třetí 3 body a ostatní týmy pak maximálně 1 bod. Pro přiznání xTF rozhoduje čas doručení fotografie na telefon organizátorů.
  Výjimka: Pokud nepůjde technicky rozlišit pořadí doručení zpráv, pak se všem týmům přidělí průměr možných bodů. O tom, zda tato situace nastala, rozhoduje s konečnou platností organizátor. Příklady: Dorazí-li současně a nerozlišitelně zprávy na 1. až 5. místě, přidělí se všem týmům 2,8 bodu, tj. (5+4+3+1+1)/5. Dorazí-li současně a nerozlišitelně zprávy na 1. a 2. místě, přidělí se oběma týmům 4,5 bodu, tj. (5+4)/2; týmu na třetím místě se později přidělí 3 body (standardní TTF).
 13. Hra trvá 3 hodiny od okažiku startu, tj. od okamžiku ukončení doprovodného eventu, tj. od 14.00 do 17.00. Na zprávy doručené před nebo po této době nebude brán zřetel.
 14. Vyhodnocení hry a předání cen proběhne od 18.00 na místě, které bude týmům oznámeno. Rezervace bude provedena od 17.30.
 15. V případě potřeby mohou organizátoři v průběhu hry zasílat prostřednictvím WhatsApp týmům další pokyny. Tyto pokyny se stávají pro účastníky závazné a mohou mít charakter pravidla.
 16. Všechna rozhodnutí organizátorů, včetně přiznání xTF, jsou konečná a nepřipouští se o nich žádná diskuze.

Profily